กิจกรรมการกุศล

กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นในการลงทุน ลงแรง และให้เวลาแก่การช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์

คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ก่อตั้งมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 1984 เพื่อระลึกถึงบิดาของเขา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าเซ็็นทรัล

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส สร้างความสามารถด้านวิชาชีพ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและครอบครัว
  • เพื่อส่งเสริมโครงการสาธารณสุขเพื่อเด็กและเยาวชน
  • เพื่อสนับสนุนศาสนาและคุณธรรม
  • เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสาธารณภัย เช่น เพลิงไหม้ น้ำท่วม และแผ่นดินไหว
  • เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลในการทำความดีเพื่อสังคม
  • เพื่อร่วมกับภาครัฐในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อขับเคลื่อน และ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยใช้กรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้แนวทาง 4 ประการ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change), 2.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency), 3.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management) และ 4. การบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2561 ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ ประกาศเจตนารมณ์ ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการสร้างโลกสีเขียว ภายใต้แคมเปญ "CENTRAL Group Love the Earth" ซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อนผ่าน 3 โครงการหลัก

  1. Journey to Zero การตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจภายในเครือ ให้เป็นศูนย์ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ Plastic Reduction (ลดการใช้พลาสติก) , Waste Segregation (การจัดการคัดแยกขยะ), Food Waste (ลดการสร้างขยะอาหาร)
  2. Central Green เน้นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์การค้า ด้วยการพัฒนาสวนสาธารณะ, พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบ, บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บำบัดน้ำเสีย และ ดูแลรักษาคูคลอง
  3. Forest Restoration ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่า

โครงการอื่น ๆ

ยูนิเซฟ

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและยูนิเซฟ ประเทศไทย ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมผ่านโครงการสำคัญหลายโครงการ ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลและยูนิเซฟร่วมกันจัดงานนิทรรศการทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการพัฒนาการในเด็กปฐมวัย และสามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก หลายล้านคนในประเทศไทย ความร่วมมือของเราได้นำไปสู่การพัฒนาสินค้าการกุศลร่วมกัน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยผลกำไรทั้งหมดไดัถูกส่งมอบเพื่อสนับสนุนโครงการของยูนิเซฟ ในประเทศไทย และเรายังได้ริเริ่มการทำงานร่วมกันในเวิร์กชอปสำหรับคุณครู เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ปลอดภัยและเป็นเชิงบวกสำหรับเด็ก ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ความร่วมมือกับยูนิเซฟก็ยังขยายครอบคลุมถึงกิจกรรมระดมทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนวิกฤตฉุกเฉินนอกประเทศไทยเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

สวนลุมพินี

กลุ่มเซ็นทรัลได้มอบเงิน 5.8 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงลานตะวันยิ้มให้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนไทยทุกคน