ทีมผู้บริหารของเรามุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรให้มีศักยภาพ พร้อมรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการบริหาร

นายทศ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการบริหาร 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร 

นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายธีระเดช จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

นายทศ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

รองประธานกรรมการบริหาร 

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายปัณฑิต มงคลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มศูนย์การค้า

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

นายญนน์ โภคทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

นายโอลิวิเยร์ แลงเล็ต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกประเทศเวียดนาม

นายอังเดร เมเดอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ในยุโรป