ภาพรวมความยั่งยืน

เราทุกคนสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ มาทำความรู้จักสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กร และเป้าหมายของเรา

กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลในระยะยาวตลอดห่วงโซ่คุณค่า กลุ่มเซ็นทรัล ดำเนินการบูรณาการการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน รวมถึงอนุรักษ์ และส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Framework

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร กรอบแห่งการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเรามุ่งเน้น 4 ส่วนสำคัญที่ตอบโจทย์แนวโน้มหลักด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

People
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน​​
Prosperity
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน​
Planet
คุณภาพสิ่งแวดล้อม​​
Peace & Partnerships
ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี2050

Central Group Goals 2030

ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวมากกว่า
เฮกตาร์
สร้างรายได้ชุมชน
ล้าน ดอลลาร์
นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์
%
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
%

Our Foundations

คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ก่อตั้งมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 1984 เพื่อระลึกถึงบิดาของเขา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งห้างสรรพสินค้าเซ็็นทรัล​
มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อขับเคลื่อน และ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ​ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2561 ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ ประกาศเจตนารมณ์ ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการสร้างโลกสีเขียว ภายใต้แคมเปญ "CENTRAL Group Love the Earth"