เติบโตไปด้วยกัน
#Challengeforgrowth

ในฐานะองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เราทราบดีว่าความสำเร็จของเราในอนาคตขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรที่ร่วมงานกับเราในวันนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่พร้อมรับความท้าทาย เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและไฟในการทำงาน ความคิดที่ก้าวไกล และการปรับตัวที่รวดเร็ว เปิดโอกาสให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไร้ขีดจำกัด

หลักการทำงาน

เชื่อมั่นในคนของเรา

ธุรกิจจะดีได้ต้องเริ่มต้นจากบุคลากรที่ดี และนี่คือเหตุผลที่กลุ่มเซ็นทรัลลงทุนกับทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่, ความใส่ใจในลูกค้า, ความก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ, การมีจิตผูกพันพึ่งพา และมุ่งรักษาจริยธรรม

คุณภาพและความมุ่งมั่นของบุคลากรคือหัวใจของการก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต ดังนั้นเราจึงคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่น พร้อมตอบแทนความมุ่งมั่นและส่งเสริมให้บุคลากรของเรามีการพัฒนาต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นว่าคนของเราจะรับผิดชอบหน้าที่การงานและการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่

สัมผัสวัฒนธรรมองค์กรของเรา

นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน เรายังมีมาตรฐานดำเนินงานที่เรียกว่า I·CARE เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญขององค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ตั้งเป้าหมายในการทำงาน และคงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งวัฒนธรรมองค์กร ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวพวกเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ปรับใช้เทคโนโลยี

เปิดกว้างสาหรับทุกโอกาสและความท้าทาย เพื่อการทางานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

ใส่ใจลูกค้า

ส่งมอบคุณค่าด้วยบริการเป็นเลิศ

ทำงานมุ่งมั่น ร่วมกันเป็นหนึ่ง

เคารพคุณค่าความแตกต่างและทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อความก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ

เปิดกว้างเปิดใจ ใส่ใจกันและกัน

มีจิตผูกพันพึ่งพากับทั้งเพื่อนพนักงาน คู่ค้า และสังคม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

รักษาจรรยาบรรณ ชื่นชมคนทำดี

มุ่งรักษาจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ

ความหลากหลาย

เราส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในองค์กร ในเรื่องความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล ความหลากหลายเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันองค์กรให้เกิดการเติบโตและนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และเราให้ความสำคัญกับความหลากหลายทั่วทั้งองค์กรของเรา

เยี่ยมชมเว็บไซต์กลุ่มเซ็นทรัล

จรรยาบรรณองค์กร

จรรยาบรรณองค์กรบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล คือ หลักปฏิบัติที่ดีที่องค์กรสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลทุกคน ยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบที่ดีทั้งต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน และสังคมโดยรวม

ทำความรู้จักเรา

กลุ่มเซ็นทรัลมองหาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์ และอยากประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงก้าวหน้าในอาชีพการงาน กับบริษัทที่เติบโตเร็วอย่างไร้ขีดจำกัด

ภาณุ จุลสิงห์

AVP - Organization Development and Policy, Central Group

การได้ร่วมงานกับ Central Group ทำให้ผมมีโอกาสได้ทำงานที่ท้าทาย และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน vision และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังทำให้ผมได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและได้รับโอกาสต่างๆในการพัฒนาตนเองตลอดเวลาอีกด้วย

ปกรณ์เทพ รัตนวงศ์พิทักษ์

Senior Data Scientist

ผมชอบการทำงานที่เดอะวันและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมงานกับคนที่มีความสามารถ เพื่อนร่วมงานดี ๆ บรรยากาศการทำงานดี และทีมงานแข็งแกร่ง บริษัทนี้ได้ให้โอกาสผมในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผ่านการเทรนนิ่ง ผมรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานครับ

Aurore Crets

SVP, Corporate projects

“... การได้มาร่วมงานที่กลุ่มเซ็นทรัลเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา และสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันก็คือการเติบโตขององค์กรที่ได้ก้าวสู่ความสำเร็จจากการเป็นห้างค้าปลีกชั้นนำของ ประเทศสู่การเป็นบริษัทระดับโลก

แม้ว่าจะเผชิญความท้าทายบนเส้นทางการเติบโตแต่กลุ่มเซ็นทรัลก็ได้รักษาความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำ อย่างต่อเนื่อง แต่ละวันมีเรื่องราวใหม่ ๆ และสำหรับดิฉัน สิ่งที่ท้าทายและสนุกสนานในการทำงานที่นี่ก็คือความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา กลุ่มเซ็นทรัลเป็นองค์กรที่ใส่ใจและสนับสนุนคนที่มีความคิดในการสร้างความ แตกต่าง และให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากร เรามีโครงการระดับโลกที่น่าสนใจมากมาย มีการร่วมงาน ข้ามสายธุรกิจ ข้ามประเทศ และข้ามทวีปหลายโครงการ ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนี้ และรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”