เซ็นทรัล รีเทล องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน สานต่อโครงการด้านความยั่งยืนควบคู่การสร้างธุรกิจให้เติบโต ล่าสุด คว้ารางวัลใหญ่จากเวทีระดับโลก ด้วยการส่งโครงการ ‘นาหมื่นศรี’ ชนะรางวัลสำคัญด้าน Sustainability จาก Asia Responsible Enterprise Awards 2024 ประเทศมาเลเซีย สาขา Social Empowerment หรือ การส่งเสริมพลังชุมชน

โดยโครงการ ‘นาหมื่นศรี’ เป็นโครงการที่ เซ็นทรัล รีเทล ริเริ่มขึ้นร่วมกับ เซ็นทรัล ทำ ร่วมสนับสนุนชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง โดยเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผ่านการเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี สืบสานวิถีชุมชนเกษตรหัตถกรรมผ้าทอมือโบราณของภาคใต้ เน้นให้ความรู้ ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีความทันสมัย ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนั้น ยังจัดอบรมมัคคุเทศน์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งสร้างแนวทางวิชาชีพให้แก่เยาวชนในชุมชน เพื่อส่งต่อความรู้และภูมิปัญญาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นหลัง ซึ่งจากความสำเร็จของโครงการ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 9.1 ล้านบาท และ 155 ครัวเรือน ในปี 2566 และสร้างรายได้ทั้งหมด 67.2 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2557 (ข้อมูล ณ เดือนมี.ค. 2567)

งาน Asia Responsible Enterprise Awards 2024 จัดขึ้น ณ โรงแรม Hilton Saigon เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมี คุณเฉลิมชัย พรศิริปิยกูล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจการองค์กรระหว่างประเทศ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม เป็นตัวแทนขึ้นรับถ้วยรางวัล

ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ เซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Green & Sustainable Retail & Wholesale องค์กรค้าปลีก-ค้าส่งต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งเอเชีย ที่มีความตั้งใจจริงในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้าพาทุกภาคส่วนและประเทศไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน