บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้รับรางวัลระดับ Bronze สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชน (Best Community Programme Award) จาก Global CSR and ESG Awards เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยในปี 2021 ได้รับรางวัลจากโครงการจริงใจ มาร์เก็ต และในปี 2022 & 2023 จากโครงการสมุยโมเดล ซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีที่ให้รางวัลกับองค์กรที่มีความรับผิดชอบทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ จัดโดย The Pinnacle Group International ที่เป็นองค์กรอิสระที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและมีชื่อเสียงในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยโครงการที่ชนะรางวัลในครั้งนี้ คือ โครงการศูนย์การเรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเทพพนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเทพพนา ที่เป็น 1 ใน 7 ชุมชนที่ปลูกอะโวคาโด พันธุ์แฮสส์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก โดยเซ็นทรัล รีเทล ได้เข้าไปช่วยพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบการเกษตรยั่งยืนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่ผ่านการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ร่วมกับชุมชน ในด้านการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร

โดยงาน The 16th Annual Global CSR & ESG Awards 2024 ในครั้งนี้ คุณเฉลิมชัย พรศิริปิยกูล - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจการองค์กรระหว่างประเทศ เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

#CentralRetail #CRC
#CentraltoLife
#CentralTham