บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยคะแนนการประเมินเฉลี่ยสูงถึง 96% ซึ่งปีที่แล้วทำคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 94% จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 750 บริษัท และมีคะแนนเฉลี่ยของทุกบริษัทอยู่ที่ 85% (สูงสุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมิน ปี 2544)

นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ≥10,000 ล้านบาท จากผลสำรวจและการประเมินดังกล่าวอีกด้วย

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจและความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานเซ็นทรัล รีเทล ทุกคน ในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ของเซ็นทรัล รีเทล