กรุงเทพฯ: 4 พฤศจิกายน 2565 - บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก The Global CSR & ESG Awards 2022 สาขาความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม (Best Environmental Excellence Award) จัดโดย The Pinnacle Group International ประเทศสิงคโปร์ รางวัลที่คัดเลือกจากบริษัททั่วโลกที่มีความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้การยอมรับและยกย่อง เซ็นทรัล รีเทล ในฐานะองค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ชูแนวคิด CRC Green & Sustainable Retail แห่งแรกของเอเชีย

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณคณะกรรมการที่เล็งเห็นความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เซ็นทรัล รีเทล ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและสร้าง Mindset ให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบรอบด้านต่อผู้คน ชุมชน สังคม และโลก ส่งเสริมและผสมผสานกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการทำงาน พร้อมกำหนดแนวทางที่ชัดเจนใน Road map ผ่านกลยุทธ์ CRC ReNEW เป็นเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 นี่คือ ความเชื่อมั่นของ เซ็นทรัล รีเทล ในการสร้างอนาคตเพื่อคนรุ่นต่อไป พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจค้าปลีกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด CRC Green & Sustainable Retail

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ เซ็นทรัล รีเทล ได้ริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนหลายโปรเจกต์อย่างจริงจังและทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยโครงการสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จจนได้รับรางวัล The Global CSR & ESG Awards 2022 คือ Journey to Zero: A Circular System to End Food Waste โครงการด้านการจัดการขยะอาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากบนเกาะสมุยสู่ตัวเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยนำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณขยะลงหลุมฝังกลบผ่านกระบวนการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งผลผลิตที่ได้เป็นก๊าซชีวภาพถูกนำมาใช้แทนก๊าซ LPG ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีได้กว่า 40% และปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอาหารถูกนำไปขยายผลเป็นเกษตรอินทรีย์ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผัก ผลไม้ ภายใต้แบรนด์ฟาร์มชาวเกาะของชุมชนบนเกาะสมุย สอดคล้องกับเป้าหมายของ เซ็นทรัล รีเทล ในการลดขยะอาหารลง 30% ภายในปี 2573 ทั้งนี้ ในปี 2565 โครงการ Journey to Zero สามารถช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้กว่า 25 ตันต่อปี (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565) ซึ่ง เซ็นทรัล รีเทล ตั้งเป้าขยายความสำเร็จโครงการ Journey to Zero ต่อยอดไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ทั้งเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และกรุงเทพฯ พร้อมมุ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกแก่ลูกค้าและพนักงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) ต่อชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

รางวัล The Global CSR & ESG Awards 2022 เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดด้านกิจกรรมเพื่อสังคม โดยยกย่องบริษัทที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม หรือโครงการที่มี ความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนของ เซ็นทรัล รีเทล ในมิติต่างๆ ครอบคลุมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง “เซ็นทรัล รีเทล พร้อมผนึกกำลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย ในการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดโครงการ เพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งสานต่อเจตนารมณ์ไปยังผู้บริหารรุ่นถัดไป เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับทุกๆ เจเนอเรชั่น” นายญนน์ กล่าวปิดท้าย