ส่งเสริมหลักสูตรประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์
พร้อมหนุนเกษตรกรรมชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อโครงการเซ็นทรัล ทำ มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค ปักหมุดพัฒนาจังหวัดอุดรธานีด้านชุมชน และการศึกษา นำร่องโดย 3 โครงการหลัก 1. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ภาคอีสาน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ควบคู่กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อเชื่อมต่อการศึกษามัธยมกับสายอาชีวะที่เน้นการฝึกทักษะอาชีพ มุ่งผลิตคนเก่งและดีเข้าสู่ตลาดแรงงาน 2. โครงการจริงใจ Farmers’ Market แหล่งพบปะและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากชุมชน และ 3. โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านนาดี ต.นาดี อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อต่อยอดความคิดให้กับชุมชน เสริมสร้างความรับผิดชอบ สร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดต้นแบบทางด้านการศึกษา และเศรษฐกิจชุมชน ทำให้กลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงโอกาสในการนำความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก ควบคู่กับความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการ เซ็นทรัล ทำ นำมาพัฒนาต่อยอดด้านการศึกษา,การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดของชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ให้หายไปตามกาลเวลา นำร่องโดย 3 โครงการดังนี้

1. โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ที่กลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล และตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีทั้งหมด 7 สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การพัฒนาของกลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย 4 โรงเรียน 3 วิทยาลัย ได้แก่ ภาคใต้ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ และวิทยาลัยเทคนิคตรัง จ. ตรัง, ภาคกลาง โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ. สระบุรี, ภาคอีสาน โรงเรียนบ้านหนองนาคำ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี และโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม จ.นครราชสีมา โดยกลุ่มเซ็นทรัลจะพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าวร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเป็นเวลา 5 ปี

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ถือเป็นโรงเรียนอาชีวะต้นแบบ สาขาวิชาเรียน ปวช. – ปวส. ที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เชื่อมโยงกับการฝึกงานและการทำงานกับ กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมสร้างคนดีและคนเก่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยภายหลังจากการปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่กลางปี 2561 ทำให้มีนักศึกษาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นถึง 100% ในปี 2562 โดยกลุ่มเซ็นทรัลตั้งเป้าที่จะร่วมพัฒนาทั้งสิ้น 5 หลักสูตร สำเร็จไปแล้ว 3 หลักสูตร และจะเพิ่มอีก 2 หลักสูตรในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก และหลักสูตรอาหารและโภชนาการ ปัจจุบัน 3 หลักสูตรที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมพัฒนาสำเร็จแล้ว ประกอบด้วย

  • หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมพัฒนาหลักสูตร โดยส่งตัวแทนผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เข้าแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ จนทำให้หลักสูตรสามารถผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการอาชีวะฯ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ คลังสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลที่บางนา และไปเรียนรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี ปัจจุบันกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวได้กลับมาฝึกงานกับธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ ท็อปส์, ออฟฟิศเมท และ เซ็นทรัล ออมนิ โลจิสติกส์ เป็นเวลา 1 ปีตั้งแต่เดือนพ.ค. 2562 ถึงเม.ย. 2563 นับเป็นนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนี้‬‬‬‬‬ที่ได้มาฝึกงานกับกลุ่มเซ็นทรัล
  • หลักสูตรการโรงแรม / การท่องเที่ยว กลุ่มเซ็นทรัลได้ส่งบุคลากรจากโรงแรมเซนทารา อุดรฯ มาร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ด้านการโรงแรม ตลอดจนรับนักศึกษามาฝึกงานที่โรงแรมอย่างต่อเนื่อง และมีแผนที่จะจำลองห้องพักโรงแรมเสมือนจริงในวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการและเรียนรู้การทำงานจริงอีกด้วย
  • หลักสูตรเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ กลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นคุณค่าของประสบการณ์ และภูมิปัญญาด้านสิ่งทอที่วิทยาลัยสะสมมากว่า 80 ปี จึงมีแผนสนับสนุนให้วิทยาลัยแบ่งปันความรู้แก่โรงเรียนบ้านหนองนาคำ และชุมชนผ้าทอมือโบราณบ้านโนนกอก เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการออกแบบดีไซน์ให้มีความทันสมัย โดนใจผู้บริโภค นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัลยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยอีกด้วย

ด้านโรงเรียนบ้านหนองนาคำ กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้นักเรียน “1 คน 1 อาชีพ” ส่งเสริมทักษะการทอผ้า โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนทอผ้ามือโบราณบ้านโนนกอกมาช่วยสอน รวมถึงกลุ่มเซ็นทรัลยังได้มอบกี่ทอผ้า 6 ตัว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทอผ้าโบราณ และสามารถนำมาใช้ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว นอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัลยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีสำหรับทาพื้นถนน เพื่อฝึกวินัยจราจรให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ถือเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างวินัยจราจรให้นักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป

2. โครงการจริงใจ Farmers’ Market จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน และเปิดโอกาสให้เกษตรกรพบปะผู้ซื้อโดยตรง โดยมุ่งไปที่ผักและผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ จำหน่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรและชุมชนกว่า 315 รายการหมุนเวียนไปตามฤดูกาล อาทิ ผักพื้นบ้าน, มะม่วง และอินทผาลัม เป็นตลาดที่มีความน่าเชื่อถือ มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสารพิษอย่างสม่ำเสมอ จึงมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อผลผลิตที่ปลอดภัย สด สะอาด และราคาไม่แพง โครงการจริงใจ Farmers’ Market จังหวัดอุดรฯ ได้เปิดมาแล้วกว่า 7 เดือน มีเกษตรกรเข้าร่วมจาก 54 ตำบล จำนวน 350 ครัวเรือน จำนวนสมาชิก 1,050 คน มียอดขายรวมของตลาดกว่า 22 ล้านบาท และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 317% จากเดิมที่รายได้ต่อหัวต่อเดือนอยู่ที่ 13,500 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 42,850 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะถุงพลาสติก ทางโครงการจึงของดแจกถุงหูหิ้วพลาสติกให้กับลูกค้า และมีการใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้ถุงพลาสติก สินค้าในกลุ่มผักผลไม้จะใส่ถุงกระดาษให้แทน และยังมีการรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใส่สินค้าอีกด้วย

3. โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตำบลบ้านนาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนงบประมาณกว่า 400,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารเก่าของกรมชลประทานให้เป็นอาคารคัดบรรจุผักกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านนาดี และจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการคัดล้าง ตกแต่ง และบรรจุผัก รวมถึงทางทีมงานท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตยังได้เข้ามาให้คำแนะนำแก่ชุมชนเกี่ยวกับวิธีการคัด บรรจุให้สวยงาม และการใช้วัสดุพื้นถิ่นที่สามารถหาได้ง่ายภายในชุมชน โดยผลผลิตของกลุ่มจะเป็นผักพื้นบ้านปลอดภัยตามฤดูกาลมากกว่า 20 ชนิด เช่น ฝักเขียว ฝักทอง บวบเหลี่ยม บวบงู บวบหอม และอนาคตจะเพิ่มผลผลิตให้หลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ หน่อไม้ฝรั่ง ดอกขจร ผักบุ้งไทย และการแปรรูปผักต่างๆ ทำเป็นขนมขบเคี้ยว ได้แก่ มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น ปัจจุบันจำนวนผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตำบลบ้านนาดีอยู่ที่ 2-3 ตันต่อเดือน และจะจัดหน่ายที่โรงพยาบาลอุดร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ ตลาดจริงใจอุดร ตลาดร่มเขียว รวมถึงท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรับซื้อผลผลิต ช่วยสร้างงานให้เกษตรกร และชุมชน มีรายได้ที่มั่นคง

กลุ่มเซ็นทรัลเชื่อว่า การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดังนั้นนอกจากโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เรายังมีโครงการเพื่อการศึกษาอีกมากมาย อาทิ โครงการเซ็นทรัลทำ-ประชารัฐ, โครงการเซ็นทรัลทำ, โครงการจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ และโครงการ Centrality ซึ่งเราได้พัฒนาโรงเรียนในด้านการปรับปรุงอาคาร, ฝึกอบรมคุณครู, สร้างอาชีพให้นักเรียน เป็นต้น เสร็จสิ้นไปแล้วมากกว่า 156 โรงเรียนทั่วประเทศ ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มเซ็นทรัลยังคงให้ความสำคัญกับคุณค่าของอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เราพร้อมสนับสนุน ต่อยอด และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ชุมชนเติบโตอย่างมีศักยภาพ ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวเข้มแข็ง และอยู่ได้อย่างยั่งยืน


แกลลอรี่