บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้รับรางวัล “Outstanding Investor Relations Awards” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินธนาคาร ในงาน SET Awards 2022 โดยคุณรังสิรัชต์ พรสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุุนสัมพันธ์และสายงานการจัดการความเสี่ยงเป็นผู้รับมอบ

โดยรางวัลนี้ถือเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของเซ็นทรัล รีเทล ที่เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่ม Listed Company ทั้งยังสะท้อนถึงศักยภาพของเซ็นทรัล รีเทล ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุน พร้อมสื่อสาร ให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และตรงไปตรงมา ทำให้เซ็นทรัล รีเทล ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทุกระดับ ในฐานะผู้นำค้าปลีกของไทยที่พร้อมเติบโตไปกับนักลงทุนทุกคน