กรุงเทพมหานคร – 3 ธันวาคม 2564, กลุ่มเซ็นทรัลและ 2 บริษัทในเครือ รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคนพิการสากล สะท้อนเจตนารมณ์ในการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของผู้พิการ ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ คุณธีระเดช จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล, คุณคริษฐา รัตนสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และวิลลา หัวหิน และคุณปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล จากคุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กลุ่มเซ็นทรัล รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ระดับดีเยี่ยม เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
  2. บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน) รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ระดับดีเยี่ยม เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
  3. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ระดับดีเด่น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ทั้งนี้ รางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น โดยกลุ่มเซ็นทรัลเริ่มดำเนินการสนับสนุนงานให้แก่คนพิการมากว่า 14 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต อาทิเช่น โครงการศูนย์บริการลูกค้าของไทวัสดุและเพาเวอร์บาย ที่ให้บริการโดยคนพิการกว่า 50 คน และกลุ่มเซ็นทรัลได้มีการจัดจ้างงานคนพิการรวมทั้งสิ้น 670 คน ซึ่งเกินจากที่กฏหมายกำหนดตามอัตราส่วนของพนักงานทั้งหมด

กลุ่มเซ็นทรัลยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการมีชีวิตและคุณภาพที่ดีขึ้นของคนพิการ ผ่านการส่งมอบโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่ผู้พิการ พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน


แกลลอรี่