กรุงเทพฯ, 19 พฤศจิกายน 2564 – สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายของธุรกิจค้าปลีกอย่างยิ่ง Central Group ไม่เพียงปรับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจให้ฝ่าฟันวิกฤติไปได้เท่านั้น แต่ผู้บริหารทุกระดับยังเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น People Manager ที่ให้ความใส่ใจและดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพให้พนักงานพร้อมต่อรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ 4 ธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ เซ็นทรัลพัฒนา, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, เซ็นทรัล โฮม กรุ๊ป และ The 1 คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2021 จากงาน Kincentric Best Employers - Thailand 2021 ที่จัดโดยคินเซ็นทริค ประเทศไทย (Kincentric Thailand) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) โดยปีนี้ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

ทั้งนี้ ภายในงานมอบรางวัล คุณปรีชา เอกคุณากูล CEO & President of Central Pattana คุณเอ็ดวิน ฮอสัน President of Central Marketing Group คุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ President of Central Home Group และ คุณกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ Managing Director of The 1 พร้อมคณะผู้บริหาร Human Resources ของทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ขึ้นรับรางวัล และร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์วิกฤติที่ผ่านมา

โครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น โดยคินเซ็นทริค ประเทศไทย เป็นโครงการที่เสริมสร้างให้องค์กรในประเทศไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาการให้รางวัลจากปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่

  1. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (High Employee Engagement)
  2. การทำงานที่พร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลง (Agile Working Environment)
  3. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Engaging Leadership)
  4. การสร้างศักยภาพของพนักงาน (Strong Talent Focus)

ทั้งนี้ บริษัทคินเซ็นทริค ประเทศไทย เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ร่วมกันจัดการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 ซึ่งครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง รวมถึงยังมีการจัดประกวดโครงการดังกล่าวทั่วโลกอีกด้วย

การได้รับรางวัลนี้ เป็นความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ ที่เห็นคุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ มีการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรและสนับสนุนให้สังคมในที่ทำงานรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ สวัสดิการที่เหมาะสม สนับสนุนการเติบโตก้าวหน้า และเป็นองค์กรที่มีคนอยากเข้ามาร่วมงานด้วยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย