บริษัทจดทะเบียนในเครือกลุ่มเซ็นทรัลทั้ง 3 บริษัท ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2564 ได้แก่

  • CRC : ได้รับคัดเลือกในปี 2564 ในปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2563
  • CPN : ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
  • CENTEL : ได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ในปี 2564 แสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน สามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า

รวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนสังคมในด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน พร้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน