กรุงเทพ 24 มี.ค. 64; กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับการดำเนินธุรกิจ สานต่อ โครงการเพื่อสังคมหลัก “เซ็นทรัล ทำ” - ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการที่ส่งเสริมให้ทุกคนลงมือทำ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยกลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้แนวคิด Creating Shared Value (CSV) เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยการพัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ

ความสำเร็จของโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปี 2563 สามารถช่วย สร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า 1,200 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า 500,000 คน ครอบคลุมกว่า 100,000 ครัวเรือน จากการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใน 44 จังหวัด พร้อมแสดงจุดยืนในการสานต่อโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมใน 4 มิติ คือ การสร้างอาชีพที่มั่นคง (Better Work) การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Better Life) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี (Better World) และการสร้างสังคมที่ดี (Better Society) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน (Sustainability)

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ตลอดกว่า 73 ปีของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล เรามีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะร่วมรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ด้วยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งพนักงาน ประชาชน ภาคีเครือข่าย โดยเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องเริ่มจากความร่วมมือและการลงมือทำจริงๆ เราไม่เพียงแต่เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดี การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเท่านั้น เรายังสนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนพิการ การพัฒนาสินค้าชุมชน หลากหลายแนวทาง อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการรับซื้อสินค้าเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมความยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวมทั้งการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการต่อยอดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบวิถีชุมชน ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับตัวอย่างโครงการสำคัญของ “เซ็นทรัล ทำ” ในปี 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน อาทิเช่น

  1. โครงการคนพิการ จุดเริ่มต้นจากการที่จะเปลี่ยนมุมมองในสังคมให้กับกลุ่มคนที่แตกต่างเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ด้วยศักยภาพที่กลุ่มเซ็นทรัลมีจึงส่งเสริมการสร้างโอกาสการจ้างงาน และส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการให้เป็นพนักงาน Contact Call Center ณ ศูนย์พระมหาไถ่ การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ ในปี 2563 กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ เช่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนพิการ กลุ่มเซ็นทรัลจึงเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่นถึง 4 ปีซ้อนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2563
  2. โครงการภูชี้เดือน จากเดิมที่ภูชี้เดือนเคยเป็นเขาหัวโล้นเพราะการถางพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผลต่อชุมชนบนที่สูง และที่ราบด้วย ฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นเขาหัวโล้นเมื่อจะปลูกกาแฟจึงต้องเริ่มจากการปลูกพืชให้ร่มเงาเสียก่อน ซึ่งการส่งเสริมให้ปลูกไม้ผล จะแนะนำให้ปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน อย่างน้อยก็ 4-5 ชนิด เมื่อพอมีร่มเงาจึงปลูกกาแฟแซมเข้าไปได้ เริ่มต้นปลูกกาแฟเมื่อประมาณปี พ.ศ.2527 หลังจากที่มีการเข้าไปส่งเสริมด้านการเกษตร ทำให้ปัจจุบันสีเขียวของป่าคืนกลับมา มีชาวเขาเข้าไปปลูกต้นไม้และช่วยกันดูแลพื้นที่ไม่ให้มีการตัดต้นไม้อีกด้วย ในปี 2563 ที่ผ่านมา การฟื้นฟูผืนป่าด้วยการร่วมรณรงค์ปลูกป่ากับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สามารถฟื้นคืนผืนป่าไปแล้วกว่า 500 ไร่
  3. โครงการจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เกิดจากการที่กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นสนับสนุนอาหารปลอดภัยให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี และส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารเคมี อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ่นนำพืชผักปลอดภัยและสินค้าชุมชนมาจำหน่าย ในพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล เช่น ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ปัจจุบันเปิดแล้ว 23 สาขา และมีแผนจะเพิ่มเป็น 34 สาขาในปี 2564 ซึ่งในปี 2563 ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชน มากกว่า 193 ล้านบาท
  4. โครงการสมุยโมเดล เป็นโครงการที่เราได้ส่งเสริมให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการขยะตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) “Samui Zero Waste” ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นการจัดการขยะจากต้นทาง มีการนำเศษอาหารที่คัดแยกจากพนักงานมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อต่อยอดเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่และแก๊สชีวภาพที่สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและใช้เพื่อการเรียนรู้ด้านการทำอาหารและการโรงแรมของนักศึกษา
  5. โครงการนาหมื่นศรี กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งเน้นที่จะคงเอกลักษณ์ท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมสังคมในปัจจุบัน และเชื่อว่าชุมชนคือผู้สืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งพิพิธพัฒน์ผ้าทอนาหมื่นศรี คือ ศูนย์รวมผ้าทอที่มีประวัติศาสตร์ 200 ปี ของผ้าเอกลักษณ์ไทย กลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปปรับปรุงและส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ เช่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น มหาชน (จำกัด) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมด้วยการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ การลดค่าครองชีพ และการส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการนำความเชี่ยวชาญของกลุ่มธุรกิจมาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก ลดความเลื่อมล้ำในสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย.


แกลลอรี่