กลุ่มเซ็นทรัล หนึ่งในผู้นำองค์กรธุรกิจรักษ์โลกของประเทศไทย คว้ารางวัล ‘𝑪𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔’ 🌦 องค์กรที่ขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาก FeedUp @UN และ AFMA

นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มเซ็นทรัล เมื่อ FeedUp@UN โดย องค์การสหประชาชาติ ร่วมกับ สมาคมการตลาดเพื่อเกษตรและอาหารแห่งเอเชียแปซิฟิก (AFMA) มอบรางวัล ‘𝑪𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔’ ให้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ 2 เป้าหมายที่กลุ่มเซ็นทรัลและธุรกิจในเครือได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

  1. การปลูกป่าฟื้นฟูป่า ส่งเสริมอาชีพยั่งยืน อาหารปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน (Forest Restoration) ร่วมกับ FLR 349 โดยสามารถกักเก็บคาร์บอน (carbon sequestration) ได้รวม 39,353,527 KgCo2e จากพื้นที่ฟื้นป่า 1,033 ไร่
  2. การจัดการขยะอาหาร (Food Waste/ Food Surplus) โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2563 ได้ทั้งสิ้น 862,109 KgCo2e. จากการคัดแยกขยะอินทรีย์ และบริจาคอาหารส่วนเกิน

ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลจะมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง สังคม ชุมชน และการดำเนินธุรกิจ ที่มีคุณภาพตลอดไป