กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดศูนย์การจัดการขยะอินทรีย์บ้านเฉวง ภายใต้โครงการ CENTRAL GROUP Love The Earth - Samui Zero Waste ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มเซ็นทรัล , บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , เทศบาลนครเกาะสมุย , มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และ WWF ประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ในพื้นที่เกาะสมุย ดังนั้นจึงได้ดำเนินโครงการดังนี้

  1. กลุ่มเซ็นทรัลร่วมมือกับภาคีเครือข่าย นำขยะอาหารที่รวบรวมจากแฟมิลี่มาร์ทและท็อปส์ รวมถึงร้านอาหารในเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ส่งไปเข้าเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (เครื่อง COWTEC) เครื่องแรกของนครเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อแปลงขยะอาหารให้เป็นปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุยทั้งระบบ
  2. กลุ่มเซ็นทรัลนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักชีวภาพทั้งแบบอัดเม็ด และแบบน้ำที่ได้จากเครื่อง COWTEC วางจำหน่ายที่ห้างร้านในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในการลดใช้ปุ๋ยเคมี อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตพืช รวมทั้งยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป
  3. ส่งเสริมให้เกษตรกรบนเกาะสมุย นำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไปใช้ทำการเกษตรอินทรีย์ โดยรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป เข้ามาจำหน่ายที่ท็อปส์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เป็นการสร้างอาชีพและรายได้แก่โรงเรียน วิทยาลัย รวมถึงกลุ่มเกษตรกรเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

แกลลอรี่