กรุงเทพฯ18ก.ย.63 ; ปัญหาความรุนแรงของสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและสตรีเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี กลุ่มเซ็นทรัลจึงได้มอบเงินสนับสนุนในการสร้างและปรับปรุงจำนวนมากกว่า 5 ล้านบาท ก่อสร้าง “ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ” ศูนย์บริการแบบครบวงจร (One Stop Crisis Center) แก่เด็ก-สตรีที่ถูกกระทำรุนแรงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งแต่การตรวจรักษาร่างกายจนถึงการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ซึ่งได้จัดให้มีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมี คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล , คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกันส่งมอบศูนย์พึ่งได้ฯ ให้แก่ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมงานด้วย ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้โครงการเพื่อสังคม “เซ็นทรัล ทำ” อย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์ลดการใช้ความรุนแรงแก่เด็กและสตรีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาตลอด 73ปี ของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลเป็นธุรกิจค้าปลีกแห่งแรกของประเทศไทยที่ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงเรื่อง “Women's Empowerment Principles (WEPs) ” ; หลักการแห่งการเสริมสร้างศักยภาพและพลังของผู้หญิง ร่วมกับ UN Women องค์กรระดับโลกผู้ให้การสนับสนุนเรื่องสิทธิสตรีอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ การร่วมสนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุง “ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ” ในครั้งนี้ เราได้ระดมทุน จำนวน 5,848,250 บาท จากธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย เซ็นทรัลพัฒนา (ซีพีเอ็น), โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทารา, ไทวัสดุ, เพาเวอร์บาย, โรบินสัน และเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เป็นต้น ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ นับเป็นศูนย์บริการ แบบครบวงจรที่ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทั้งจากครอบครัวและสังคม โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการครบวงจร หรือ One Stop Crisis ในจุดเดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจชันสูตร, งานชันสูตรผู้ป่วยคดี, การตรวจร่างกาย การเก็บหลักฐานและวัตถุพยานตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์, การให้คำปรึกษาและแนะนำการป้องกันโรค, การบำบัดฟื้นฟูทางจิตใจและสังคมจากพยาบาล, นักสังคมสงเคราะห์, นักจิตวิทยา,แพทย์นิติเวช และทีมสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ไปจนถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความปลอดภัยและการป้องกันมิให้ถูกกระทำซ้ำ เพื่อให้สามารถกลับมามีกำลังใจที่เข้มแข็งและใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง

ทางด้าน พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า “ศูนย์พึ่งได้ เป็นการบริการในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของทีมสหวิชาชีพ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การรวบรวมพยานหลักฐาน การดูแลผู้ถูกกระทำแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นหลักความปลอดภัย รวมถึงการเก็บรักษาความลับของผู้รับบริการ นอกจากนี้ ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ มีการอบรมให้ความรู้ ในการดูแลและการตรวจผู้ป่วยคดีแก่แพทย์ฝึกหัด ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง สามารถสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันมีจำนวนผู้รับบริการจากการกระทำรุนแรงในครอบครัว และการละเมิดทางเพศมากที่สุดในประเทศ คือเฉลี่ยปีละ 800 ราย ประกอบกับปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีผลกระทบรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จึงมีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านเพจ Because We Care เพื่อให้ผู้เสียหายหรือผู้แจ้งเหตุ สามารถร้องทุกข์ ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเบาะแสได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เนื่องจากมีการประสานการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในหลายพื้นที่และครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ทั้งนี้การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำการของศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ โดยกลุ่มเซ็นทรัลในครั้งนี้ ก็เพื่อช่วยรองรับจำนวนผู้รับบริการ รวมทั้งดำเนินการให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการรับบริการอีกด้วย”

ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และทำการปรับปรุงสถานที่เรื่อยมา โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวน 5,848,250 บาท สำหรับปรับปรุงสถานที่แห่งใหม่ให้ทันสมัย สวยงาม เป็นสัดส่วน ให้ความรู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจแก่ผู้มาใช้บริการ ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว ณ ชั้น 1 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา


News Gallery