กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อนโยบาย การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ โครงการ เซ็นทรัล ทำ  จึงเกิดการพัฒนาชุมชน และการศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อเนื่องจากโครงการเดิมโดยเพิ่มเติมอีก 3 โครงการ 1.โครงการห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ เซ็นทรัล ทำ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ         2.โครงการ เพชรบูรณ์ เมืองแห่งอาหารปลอดภัย 3.โครงการ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์ หมู่บ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อต่อยอดความคิด เสริมสร้างศักยภาพ สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

            นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศมี 11 อำเภอ  เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำและยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ทางกลุ่มเซ็นทรัล      ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไปแล้ว 4 อำเภอ จาก 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีเทพ, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอหล่มสัก และอำเภอน้ำหนาว ทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงภาคครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำด้านค้าปลีกในไทยตลอดกว่า 72 ปีของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาด้านการศึกษา,พัฒนาด้านผลผลิตและช่องทางการตลาดของชุมชน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนา  3 โครงการดังนี้

  1. โครงการห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ “เซ็นทรัล ทำ” ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียนทั้งหมด 471 คน โดย กลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการศึกษา จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องขั้นพื้นฐาน เป็นที่มาของการสร้างอาคารเรียนอนุบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับเด็กปฐมวัยที่มีจำนวนมากในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และยังเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จึงนำไอเดียโดยการใช้ยางพารา           มาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ และพื้นห้องเรียน รวมไปถึงโต๊ะเรียนยางพารา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลในจังหวัดภาคใต้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถกระตุ้นตลาดยางพาราอีกด้วย โดยความร่วมมือกับ บริษัท Plan Toy ในการออกแบบและแปรรูปเพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐาน สำหรับ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ทางกลุ่มเซ็นทรัล ได้สร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ เซ็นทรัล ทำ แล้วเสร็จจำนวน 4 ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน 3,124,600 บาท พร้อมกับการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยให้กลับมาเปิดใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อีกครั้ง

                ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนและสร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบมาแล้ว 4 ห้อง 2 โรงเรียน ในจังหวัดภาคใต้ โรงเรียนแรกที่นำยางพารามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และพื้นห้องเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 81 คน และโรงเรียนที่สองคือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก จ.ตรัง จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 107 คน   และจะมีการขยายไปในทุกภาคของประเทศไทย

  1. โครงการ เพชรบูรณ์ เมืองแห่งอาหารปลอดภัย ณ บ้านทับเบิก ต.บางบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นโครงการที่ เซ็นทรัล ทำ ร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกผลผลิตในชุมชนอย่างยั่งยืน เช่นการเพาะเมล็ดพันธ์ผักสลัดอินทรีย์อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต และการใช้สารเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการกำจัดศัตรูพืช โดยการสนับสนุนโรงเรือนเพาะปลูก จำนวน 9 โรงเรือน เป็นเงินจำนวน 909,000 บาท,สนับสนุนต้นกล้าอโวคาโด จำนวน 300 ต้น และ Tops Market รับซื้อ ผลผลิตของชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559โดยยอดขายตั้งแต่ปี 2559-2562 เป็นจำนวนเงิน 29,944,024 บาท ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง

                3.โครงการ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์  บ้านนาสะอุ้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขา ก่อตั้งชุมชนมานานกว่า 22 ปี ห่างจากภูทับเบิกเพียง 10 กม. แต่ขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งระบบฟ้า และน้ำประปา ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ทั้งนี้ โครงการเซ็นทรัล ทำ จึงดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน จำนวน 77 ครัวเรือน ประมาณ 300 คน เป็นจำนวนเงิน 1,435,506 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนอีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืน  รวมไปถึงเป็นการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                กลุ่มเซ็นทรัล เชื่อมั่นว่า ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง จึงเป็นที่มาของโครงการต่างๆ ภายใต้ เซ็นทรัล ทำ อาทิ ปลูกผักปลอดภัย และการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ  นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐาน การศึกษาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้กลุ่มเซ็นทรัลจึงให้ความสำคัญกับโครงการด้านการศึกษา อาทิ โครงการสร้างห้องเรียนอนุบาลต้นแบบ, โครงการเซ็นทรัล ทำ-ประชารัฐ, โครงการเซ็นทรัล ทำ, โครงการจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ทั้งนี้เราพร้อมให้การสนับสนุนและต่อยอดเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้ชุมชนเติบโตอย่างมีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้ทุกครัวเรือนอยู่ได้อย่างยั่งยืน


News Gallery