BLOG

มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

20 Jan 2018,   in CENTRAL THAM NEWS
Display

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในโครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยทางมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้กับเกษตรกรเพื่อช่วยยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิต

มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ภายใต้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม คุณวันทนีย์ จิราธิวัฒน์, คุณสมกมล เวชชาชีวะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เกษตรกร พนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และสื่อมวลชน ร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความยั่งยืนให้กับธรรมชาติ ทำการเกษตรอย่างปลอดภัย โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ พร้อมทั้งการช่วยยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิต การช่วยเหลือทางด้านการลงทุน การพัฒนาสินค้า การทำหีบห่อ และการเสริมความรู้ทางการตลาดให้แก่เกษตรกร โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และพัฒนาสารชีวภาพเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อราในพืชเกษตรโดยตรง นับเป็นแบบอย่างที่ดีของความร่วมมือในการทำงานให้กับชุมชนและสังคม

ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยินดีที่จะสนับสนุนทางด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างเต็มความสามารถ เพราะทางมหาวิทยาลัยมีนักวิชาการที่พร้อมจะลงไปช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญสร้างความมั่นคง ความยั่งยืนให้กับชุมชนตลอดไป