BLOG

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ในการบูรณาการแพทย์ฉุกเฉินในที่เกิดเหตุ จนถึงนำส่งโรงพยาบาล

13 Mar 2018,   in CENTRAL THAM NEWS
MOU กู้ชีพฉุกเฉิน_๑๘๐๓๑๓_0006 (Custom)

คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ในการบูรณาการแพทย์ฉุกเฉินในที่เกิดเหตุจนถึงนำส่งโรงพยาบาล และมอบเกียรติบัตร “บุคคลผู้มีจิตอาสา กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน”  โดยมี พล.อ.พิศณุ​​ อุไรเลิศ​ เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร​ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมลงนามพร้อมกับองค์กรเครือข่าย จำนวน 9 องค์กรประกอบด้วย สภากาชาดไทย โดยศาสตราจารย์นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ฝ่ายบริการ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย โดยนายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี, มูลนิธิเมาไม่ขับ โดยนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช, มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยนายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายสมหมาย สุขสุเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 4, และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 220 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

โดยมีแผนการบูรณาการร่วมกัน 8 แผนย่อย ได้แก่ แผนประชาสัมพันธ์กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน, การอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ, การเตรียมอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และพื้นที่เสี่ยงเพื่อพร้อมรับการกู้ชีพฉุกเฉิน, การจัดการจราจรเพื่อเปิดทางให้รถฉุกเฉิน, การพัฒนาการบริการกู้ชีพฉุกเฉิน, การปรับปรุงกลไกเสริม, การประสานและการติดตามประเมินผลร่วม, และการลดความสูญเสียจากภัยบนท้องถนน, การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีหน่วยงานเข้าร่วมลงนาม จำนวน 24 หน่วยงาน โดยมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การจัดทำช่องทางพิเศษสำหรับรถกู้ชีพฉุกเฉิน (Emergency Lane) ซึ่งมีโครงการนำร่องไปแล้ว 1 จุด คือโรงพยาบาลราชวิถี และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5 โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และอนาคตจะดำเนินการต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัด การขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เป็นภาคีติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และอบรมให้ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้บุคลากรของหน่วยงาน โครงการตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต ซึ่งมีการนำตู้โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาติดตั้งเครื่อง AED ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา โครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” มีการมอบรางวัลให้กับเจ้าของคลิปและอาสาตาจราจร ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบูรณาการดังกล่าวเป็นการทำงานอย่างบูรณาการเพื่อให้การกู้ชีพฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และลดการสูญเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด