BLOG

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

16 Mar 2018,   in CENTRAL THAM NEWS
Display

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู

ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี คุณพิชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา, โรบินสัน, ไทวัสดุ สาขาเชียงรายและพนักงานกลุ่มเซ็นทรัล เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู จัดสร้างขึ้นเป็นอาคารชั่วคราว เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับนักเรียนในพื้นที่ที่มีจำนวนมากขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้าน เนื่องด้วยการเดินทางที่ยากลำบากอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยเริ่มเปิดทำการสอนภาคเรียนแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 76 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ มีครู ตชด. 4 นาย และครูอาสา 2 คน ในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ทั้ง 8 โครงการ อาทิ ด้านการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนอ่านออก เขียนและพูดภาษาไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลได้ ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง รวมถึงอาคารประกอบอื่น ๆ ศกร.ตชด.บ้านจะนู เป็นเงินจำนวน 3,908,470 บาท โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคมนี้