BLOG

คนพิการ ไม่ใช่ภาระของสังคม แต่คือ”พลัง”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไม่ต่างจากคนทั่วไป กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนการประกอบอาชีพสู่คนพิการ สร้างอาชีพมีรายได้

29 Aug 2016,   in CENTRAL THAM NEWS
Display

คนพิการ ไม่ใช่ภาระของสังคม แต่คือ”พลัง”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไม่ต่างจากคนทั่วไป

กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนการประกอบอาชีพสู่คนพิการ สร้างอาชีพมีรายได้

กลุ่มเซ็นทรัลจึงได้ จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ใน “โครงการเพิ่มโอกาสด้านประกอบอาชีพและการมีงานทำร่วมกับสถานประกอบการ”ภายใต้การปฎิบัติตามมาตรา 35 ด้วยการให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพสู่คนพิการ ให้สามารถมีอาชีพอิสระหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและภาคภูมิใจในตัวเอง โดยบริษัทในเครือกลุ่มเซ็นสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ เป็นการนำร่อง 5 จังหวัด จำนวน 199 คน เป็นจำนวนเงิน 21,790,500 บาท ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 ส่งผลให้คนพิการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นต่อคนราว 4-5 เท่า สำหรับหลักสูตรการอบรม อาทิ การปลูกพืชเศรษฐกิจ การเพาะพันธุ์สัตว์ หลักการทำเศรษฐกิจพอเพียง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเบเกอรี่และเครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น