BLOG

พิธีส่งมอบโครงการ ‘กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา’ แก่โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

29 Jun 2018,   in CENTRAL THAM NEWS
cover

พิธีส่งมอบโครงการ ‘กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา’ ให้แก่โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่
.
คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานในพิธีการส่งมอบโครงการ ‘กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา’ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเซ็นทรัลทำ เพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษา ได้แก่ การปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา สนามเด็กเล่น รวมถึงมอบคอมพิวเตอร์ และสื่อการสอน อุปกรณ์งานอาหาร มูลค่ารวม 1,203,945 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ให้แก่ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
.
โดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจาก กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จังหวัดเชียงใหม่ (CPN RBS CFR CDS CMG CRG PWB TWD SSP B2S) เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาให้แก่โรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมสอนน้องคัดแยกขยะ กิจกรรมทำถุงผ้าจากเสื้อที่ไม่ใช้แล้ว กิจกรรมทาสีเครื่องเล่นสนาม และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน