BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล ลงพื้นที่แปลงปลูกต้นไม้จริงจำนวน 200 ต้น เพื่อร่วมพัฒนาและฟื้นฟูคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

18 Jun 2018,   in CENTRAL THAM NEWS
cover1

 

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมฟื้นฟูวิถีชีวิตและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ลงพื้นที่แปลงปลูกต้นไม้จริงเพื่อแสดงสัญลักษณ์ความร่วมมือ ในการช่วยกันพัฒนาและฟื้นฟูคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ณ คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 200 ต้น เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของชุมชนคุ้งบางกระเจ้า อาทิ ต้นพิลังกาสา, ต้นเพกา, ต้นยางนา, ต้นคูณ, ต้นพิกุล, มะขามป้อม, มะม่วงเขียวเสวย, ต้นสำโรง, ต้นมะค่า, ต้นกรวย, ต้นพะยูง, ต้นละมุด และต้นสีดา 
.
คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพมหานคร และเป็นปอดที่สำคัญของในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตก๊าซออกซิเจนให้แก่ทุกคน ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลในฐานะคณะทำงานร่วมด้านส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบ “สวน ป่า ครอบครัว” ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองตามศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญในการรักษา และพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง