BLOG

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ กทม. จัดกิจกรรมรณรงค์ “Bangkok Car Free Day 2018”

27 Sep 2018, Posted by cgadmin Arin in HAPPENING AND ACTIVITIES
Car Free Day 2018_๑๘๐๙๒๗_0166 copy

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ กทม. จัดกิจกรรมรณรงค์ “Bangkok Car Free Day 2018” ตามโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ภายใต้คำขวัญ “เดินทางร่วมกัน          วันพาหนะส่วนรวม” มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร ให้ประชาชนเดินทาง             ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง     จอดรถไว้ที่บ้าน หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น

 วันเสาร์ที่  22 กันยายน  พ.ศ.  2561 เวลา 07.30  ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน      กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ปล่อยขบวนจักรยาน  กิจกรรมรณรงค์ “Bangkok Car Free Day 2018”  ภายใต้คำขวัญ   “เดินทางร่วมกัน  วันพาหนะส่วนรวม”  โดยสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับชมนิทรรศการงานและบูธกิจกรรมโดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะภาคีเครือข่ายหลักในการจัดงาน รวมทั้ง ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ตัวแทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

คุณสกลธี  ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า หลังจากที่ กทม. ได้ประสบกับปัญหาด้านการจราจรติดขัดรุนแรง เป็นผลอันเนื่องมาจากความต้องการในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น และการเดินทางยังต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กรุงเทพมหานครจึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาการเดินทางในกรุงเทพฯ และพื้นที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) มาใช้รองรับปริมาณและความต้องการการเดินทางของชาวกรุงเทพฯ ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการจราจรและขนส่งอย่างยั่งยืนนี้ ถูกนำไปใช้ในหลายๆ มหานครทั่วโลก และได้ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นการเดินทางที่ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนเป็นระบบการเดินทางหลัก จึงสามารถบรรทุกคนได้เป็นจำนวนมาก ช่วยแก้วิกฤตการจราจรบนท้องถนน ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

            กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561 ที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์     ลดใช้พลังงานสิ้นเปลือง (Non-Motorized Travel) และมาร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง    จอดรถไว้ที่บ้าน หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน        ลดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น

            ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวข้างต้น ในปี 2561 กรุงเทพมหานครจึงเห็น       ความจำเป็นที่จะดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งเสริมการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน ขนส่งสาธารณะ       และการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ โดยการจัดกิจกรรม “Bangkok Car Free Day 2018 ” ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นี้ ซึ่งเป็นวันปลอดรถสากล หรือ Word Car Free Day ที่เมืองใหญ่ทั่วโลกจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังมุ่งหวังให้ผู้ขับรถยนต์บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง เพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง บรรเทาปัญหาจราจร และตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต่อไป

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน “Bangkok Car Free Day 2018” นี้ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตามโครงการฯ ทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน จัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด  “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม”