BLOG

กิจกรรมฟื้นฟูสภาพคลองคต ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง CENTRAL GREEN Project @ Salaya

28 Nov 2017,   in CENTRAL THAM NEWS
display

กลุ่มเซ็นทรัล ดำเนินโครงการ CENTRAL GREEN Project @ Salaya โดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพคลองคต พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา จังหวัดนครปฐม

โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก  คุณยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกลุ่มเซ็นทรัล คุณกุณฑล บุญกระจ่าง ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มปฏิบัติการสาขาเขต 1 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณอุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณอุษา ผูกพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคุณสุรศักดิ์ โอสถธนากร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาศาลายา นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากลุ่มเซ็นทรัล  ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น การเติมน้ำหมักชีวภาพลงในลำคลอง การวางแพพืชบำบัดร่วมกับการเปิดกังหันน้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ  การปรับภูมิทัศน์ริมคลองคตด้วยการปลูกต้นไม้ และการทำความสะอาดถนนรอบศูนย์การค้า นอกจากนี้ยังมีซุ้มกิจกรรมที่ให้ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพโดยนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ซุ้มโครงการบ้านศาลาดินโดยแบ่งเป็นซุ้มการทำดินผสมผักตบชวา การทำถังดักไขมันเพื่อใช้ในครัวเรือน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย สถานีตำรวจภูธรสามพราน กองพันทหารช่างที่ 9  ชุมชนบ้านศาลาดิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านบางเตย และพนักงานจิตอาสากลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน