BLOG

“กลุ่มเซ็นทรัล” ประกาศเดินหน้าโครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม : ชวนเซเลบฯ-ดาราจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์บำบัดน้ำเสียคูคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต-ลาดพร้าว

27 Jun 2017,   in ข่าวสารองค์กร, เซ็นทรัลทำ
display

“กลุ่มเซ็นทรัล” ประกาศเดินหน้าโครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม :

Central Group Loves the Earth ชวนเซเลบฯ-ดาราจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์

CENTRAL Green Project @Vibhavadi บำบัดน้ำเสียคูคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต-ลาดพร้าว

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ, มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R), สำนักสิ่งแวดล้อม, สำนักระบายน้ำ, สำนักเทศกิจ, สำนักจราจรกรุงเทพมหานคร, การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ชมรมหน่วยงานย่านวิภาวดีรังสิต นำโดย สำนักงานเขตจตุจักร, ปตท, การบินไทย,ตรีเพชรอีซูซุ  และ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น ประกาศจัดกิจกรรม CSV (Creating Shared Value) เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม : Central Group Loves the Earth” นำร่องด้วยกิจกรรม “CENTRAL Green Project @Vibhavadi” เชิญชวนทุกภาคส่วนประชารัฐร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

โดยกิจกรรมจะคิ๊กออฟอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ได้แก่ กิจกรรมร่วมบูรณาการพื้นที่ในการบำบัดน้ำเสียคูคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต-ลาดพร้าว, ปลูกต้นไม้, ปรับสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนการบริหารจัดการขยะ บริเวณโดยรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ถนนด้านข้างโรงเรียนหอวัง และ ด้านหน้า โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว รวมถึงการปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 84 พรรษา แจกถังดักจับไขมันให้แก่ผู้ค้ารายย่อยกว่า 100 ราย เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกแก่คนในสังคม และชุมชนให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และสืบทอดองค์ความรู้แก่อนุชนคนรุ่นหลังเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยภายในงานผู้บริหารและดาราเซเลบริตี้จิตอาสา ได้แก่ สุพัตรา จิราธิวัฒน์, เจนนิส ยังพิชิต, ชัชชฎา ก้องธรนินทร์, วิภาวี คอมันตร์, ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด, เคลลี่ ธนะพัฒน์, สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, และ ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ ร่วมงานด้วย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวถึงโครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ CENTRAL Group Loves the Earth” ว่าเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แกนหลักด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกลุ่มเซ็นทรัล จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรม CENTRAL Green Project@Vibhavadi ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน อันถือเป็นเดือนสิ่งแวดล้อมสากลของโลก โดยยึดแนวทางเข้าถึง เข้าใจ ให้ความรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมหลักในการบำบัดน้ำเสีย ปรับสภาพแวดล้อม การดักจับไขมันจากน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร โดยใช้องค์ความรู้จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ การทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ สวนสมเด็จย่า 84 พรรษา โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการขยะ โดยมูลนิธิ 3R เป็นต้น

ด้าน ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึง การพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ว่า “น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิต จำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการบริหารและพัฒนา ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ ทั้งความสำเร็จ ความรู้ เทคนิค ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และทดลองเรื่องน้ำมาโดยตลอดนับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ และทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จำเป็นต้องนำมาบันทึก รวบรวม และเผยแพร่ให้ประชาชนใช้เป็นหลักในการแก้ไข พัฒนา บริหารจัดการน้ำในชุมชนและของประเทศต่อไป สำหรับกิจกรรม “CENTRAL Green Project @Vibhavadi” ในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ได้รับความร่วมมือระดับมหภาค โดยทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล รวมถึงประชาชน จิตอาสา และเยาวชนจะได้มีส่วนในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ด้าน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) เผยถึง การสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ว่า “ทางมูลนิธิฯ ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลัก 3R ซึ่งประกอบด้วย Reduce-การลดการใช้, Reuse-เพิ่มการใช้ซ้ำ และ Recycle-การนำกลับมาใช้ใหม่  ส่งเสริมให้เกิดสังคมรีไซเคิลและอุตสาหกรรมสีเขียว มูลนิธิ 3R มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม “CENTRAL Green Project @Viphavadi” ในครั้งนี้ ซึ่งมูลนิธิจะได้นำองค์ความรู้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป”

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้เล่าถึงการเป็นภาคีในการร่วมให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม “CENTRAL Green Project @Vibhavadi” ครั้งนี้ว่า “กรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะ ได้แก่ รถฉีดน้ำแรงดันสูง 10 คัน รถบรรทุกน้ำ 25 คัน รถดูดเลน 2 คัน รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ 10 คัน  รถแบคโฮ 1 คัน  รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัด 2 ตัน 7 คัน รถดูดไขมัน 2 คัน และระดมเจ้าหน้าที่ 490 คน ทั้งจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต ได้แก่ จตุจักร, สายไหม, บางซื่อ, บางเขน, หลักสี่, ดอนเมือง และลาดพร้าว ร่วมพัฒนาทำความสะอาดภายในสวนสมเด็จย่า และบริเวณโดยรอบ  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต รวมถึงล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนคู่ขนานวิภาวดีรังสิตบริเวณหลังสวนสมเด็จย่า ระยะทาง 300 เมตร นอกจากนั้น สำนักงานเขตจตุจักรได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า และการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดระเบียบผู้ค้าบริเวณทางเท้าและถนนโดยรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคัดแยกขยะ และการรณรงค์การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ขณะที่ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ได้ประกาศถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา และ เซ็นทรัล เฟสติวัล ว่า “แนวทางในการลดปริมาณขยะของ CPN นั้น ได้ประยุกต์แนวคิด 4R คือ Reduce /  Reuse / Recycle และ Repair มาส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างมีความรับผิดชอบ มีการคัดแยกขยะในโรงพักขยะแบบปิด ตามแนวทาง ISO 14001 และสนับสนุนให้ร้านค้าคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยในปี 2559 CPN จัดส่งขยะสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมทั้งสิ้น 63,474 ตัน

 นอกจากนั้น CPN ได้จัดทำโครงการนำร่องชื่อ “คลองสวยน้ำใส” ภายใต้โครงการ CPN รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลในโครงการ CENTRAL Group Loves the Earth : CENTRAL Green Project @Vibhavadi โดยจัดกิจกรรมบำรุงรักษาคูคลองในชุมชนโดยรอบศูนย์การค้าของซีพีเอ็น อีก 6 สาขา ได้แก่ ลาดพร้าว, ศาลายา, ปิ่นเกล้า, บางนา, แจ้งวัฒนะ และ เชียงใหม่ พร้อมจัดกิจกรรม Big Cleaning day ควบคู่ไปตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ในอีก 10 สาขา 8 จังหวัด ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่, เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช, เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย, เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  และเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช”

เจนนิส ยังพิชิต บอกว่า รู้สึกดีใจแทนคนในชุมชนที่มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมาดูแลพื้นที่ของเขา เพราะใครๆ ก็ต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การที่มีคนมาช่วยแนะนำสนับสนุน เช่น สอนทำถังดักจับไขมันแบบง่ายๆ เพราะบ้านเราก็เป็นสายตรงด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ลูกๆ ก็จะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มพูดได้ด้วยซ้ำ เพราะคุณย่าและคุณพ่อก็มีการปลูกฝังเรื่องการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ เช่น การแยกขยะที่รีไซเคิลได้ ไม่รับกล่องโฟม หรือถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็น ให้เกิดเป็นจิตสำนึก แล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น

วิภาวี คอมันตร์ กล่าวว่า ถึงแม้ว่ากิจกรรมนี้จะทำในช่วงรอบบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต แต่ถ้าใครที่ได้รับข่าวสารโครงการนี้ไป ก็สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ชุมชนของตัวเองได้ มาวันนี้ได้เห็นตัวอย่างการทำถังดักไขมันอย่างง่าย ของบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้ำไม่เสียด้วยการดักเศษอาหาร แยกไขมัน จึงเชื่อว่าการเริ่มต้นปลูกฝังจิตสำนึกจากครอบครัว ด้วยเรื่องง่ายๆ ก่อน บ้านเราก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะ

ขณะที่ ดาราจิตอาสา อย่าง เคลลี่-วาววา-โอ๊ต ได้ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการ “World Environment Day 2017 : Connecting People to Nature” ในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้ ที่ทาง กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน จัดนิทรรศการครั้งใหญ่ ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ, ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล, Work Shop และกิจกรรมบันเทิงหลากหลาย ณ ลานอีเดน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์