September 2017

ARCHIVES

28 Sep 2017
, Posted by cgadmin Arinin CENTRAL THAM NEWS

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน รณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย ในงานเปิดตัวเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Because We Care”

[#News] กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน รณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย ในงานเปิดตัวเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Because We Care” ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเหตุผู้ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม พัฒนาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโรงพยาบาลตำรวจ ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเป็นองค์กรผู้ให้การสนับสนุนโครงการเสริมพลังประชารัฐ ยุติความรุนแรงในเด็กและเยาวชน…

11 Sep 2017
, Posted by cgadmin Arinin CENTRAL THAM NEWS

“แกลงบน บาร์เบอร์” สร้างคนสู่เป้าหมาย ก้าวไกลแบบมืออาชีพและยั่งยืน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่รวดเร็วในปัจจุบัน เยาวชนจำนวนมากยังขาดความพร้อมด้านทักษะชีวิต ส่งผลให้ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงและล่อแหลมต่อการดำเนินชีวิตที่ขาดความมั่นคงและปลอดภัย การสร้างภาวะผู้นำและทักษะชีวิตให้กับเยาวชนเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ เพื่อให้พวกเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว พร้อมทั้งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนและประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะชีวิต และภาวะผู้นำของเยาวชน ร้านตัดผม “แกลงบน บาร์เบอร์”  ร้านตัดผมต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนจึงถูกริเริ่มขึ้นโดยการร่วมผลักดันจาก 3 พันธมิตรได้แก่ บริษัท…