October 2015

ARCHIVES

19 Oct 2015
, Posted by cgadmin Arinin ข่าวสารองค์กร

รวมพลังผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ฝึกอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต พร้อมแก้ปัญหาด้วยความเป็นหนึ่งเดียว

รวมพลังผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ฝึกอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต พร้อมแก้ปัญหาด้วยความเป็นหนึ่งเดียว   ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในภาวะวิกฤต ที่มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์องค์กรเป็นอย่างมาก กลุ่มเซ็นทรัลจึงได้จัดอบรมการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตแก่ผู้บริหารในเครือกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการสื่อสารระหว่างเกิดภาวะวิกฤตสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาผ่านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ Mr.Brain West จากบริษัท เฟลชแมน  ฮิลลาร์ด (Fleishman Hillard)ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก…