BLOG

“เซ็นทรัล ทำ” ร่วมแสดงผลงานการพัฒนาด้านสังคมที่งาน Thailand Social Expo 2018

03 Aug 2018,   in เซ็นทรัลทำ
cover

พบกับบูธ “เซ็นทรัลทำ” ในงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย “Thailand Social Expo 2018” ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. นี้ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานสังคมของรัฐบาลที่นำเสนอการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสังคมสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม

.

ภายในบูธ “เซ็นทรัลทำ” นำเสนอกิจกรรมเพื่อสังคม 4 ด้านหลัก 1.PEOPLE ด้านการศึกษา และ ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน, 2.COMMUNITY การพัฒนาสินค้าชุมชน, 3.ENVIRONMENT  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 4.PEACE & CULTURES  ความสงบสุขและการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ซึ่งคอนเซ็ปต์ของบูธจะเน้นคำว่า “ทำ” คือการลงมือทำจริงในทุกๆ โครงการที่ “เซ็นทรัลทำ” ได้เข้าไปพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับสังคม