คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

พันธกิจและวิสัยทัศน์

กลุ่มเซ็นทรัลจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ อีกทั้งจะนำความเจริญก้าวหน้าสู่ท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ค่านิยม: ซื่อสัตย์ ขยันอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อลูกค้า

คุณปู่ คุณพ่อ และ คุณอา ของผมได้ก่อตั้งธุรกิจของเราขึ้นภายใต้แนวคิดอันเรียบง่าย 2 ประการ คือ การทำงานร่วมกับบุคลากรอย่างสุจริต และการมุ่งมั่นสรรหาสินค้าและบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

ไม่ว่าธุรกิจของเราจะเติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นเพียงใด แนวคิดทั้ง 2 ประการนี้ก็ยังคงอยู่ในหัวใจแห่งความสำเร็จของพวกเราเสมอมา

เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาโดยตลอด 67 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ และในฐานะที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและการบริการอันดับ 1 ของประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจึงมีบุคลากรและผู้ชำนาญการในองค์กรกว่า 70,000 คน อนึ่ง ปี พ.ศ. 2557 นี้ถือเป็นปีแห่งการกำหนดเป้าหมายหลักสำคัญองค์กร ด้วยเป็นปีแห่งการประกาศการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์บทต่อไปของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

ดังนั้นเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลของเราบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจค้าปลีกและการบริการในระดับสากลดังวิสัยทัศน์ เราจึงกำหนดกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจไว้ดังต่อไปนี้

Branding – สิ่งสำคัญ คือ การเน้นที่ธุรกิจหลักและแบรนด์หลัก ต่อยอดจากความสำเร็จในอดีต มุ่งสร้างแบรนด์ให้เป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคและลูกค้าในทุกๆ เซกเม้นต์ รวมถึงสร้างจุดต่างผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับแบรนด์ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ผ่าน “คุณภาพ” ที่เป็นเลิศในทุกแง่มุม ทั้งสินค้าและการบริการ เป็นการเน้นการเติบโตที่มั่นคงผ่านคุณภาพระดับโลก

People – ทีมงานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างธุรกิจ ไม่ว่าจะวางแผนงานอย่างไร ก็ไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้หากไม่มีทีมงานที่ดี ดังนั้น อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก คือ การสร้างระบบเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อธุรกิจมีการขยายตัว ทางบริษัทก็ต้องการผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์เพื่อมาบริหารงานต่อยอด พร้อมทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจ พร้อมที่จะเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นภาคปฏิบัติได้ เมื่อบริษัทสามารถทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรักและทุ่มเทให้กับองค์กร บริษัทจึงจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

Synergy – ทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลมีความเชื่อมโยงและเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน นับแต่นี้ไปการทำงานของกลุ่มจะสอดประสานกันยิ่งขึ้น เป็นการมุ่งเน้นการผสานประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และเน้นการพัฒนาระบบที่มั่นคงร่วมกันเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

One Group – ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันทุกองค์กรในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล โดยมีการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกๆ ธุรกิจของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายระยะยาวของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลนี้มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตเคียงคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ โดยการเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความมั่งคั่งบริบูรณ์ในท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆ ที่ธุรกิจของเราแผ่ขยายไปถึง ด้วยหวังว่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้า

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมอบการบริการอันเป็นเลิศให้กับลูกค้าทุกท่าน

ทศ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มเซ็นทรัล

คณะกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

คุณทศ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการบริหาร 

ศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร 

คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร 

คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์
รองประธานกรรมการบริหาร 

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร

คุณณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร

Thiradej Chirathivat
กรรมการบริหาร