title

กิจกรรมเพื่อสังคม

การร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เซ็นทรัล ทำ คือชื่อเรียกโครงการ กิจกรรม การกระทำด้าน CSV ของกลุ่มเซ็นทรัล

โดยมีเจตนารมณ์ในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

แก่พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน

เรามุ่งมั่นเสริมสร้าง 4 หลักประการ เพื่อพัฒนาชุมชม และ คุณภาพชีวิต

People

“เซ็นทรัล ทำ เพื่อการศึกษา”

การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของประเทศ ให้มีรากฐานการศึกษาที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม วิชาการ และเน้นด้าน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ให้เยาวชนได้มีอาชีพ และรายได้ที่ดี

Community

“เซ็นทรัล ทำ เพื่อการพัฒนาสินค้าชุมชน”

นำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการค้า พัฒนาสินค้าให้แก่ เกษตรกร ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย และ SME

Environment

“เซ็นทรัล ทำ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม”

เพื่อความเป็นอยู่ และ คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งของพนักงานในองค์กร รวมถึงชุมชน และ ประเทศ

Peace & Cultures

“เซ็นทรัล ทำ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม”

ในการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ และ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการสร้างอาชีพ และ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น