BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระราชดำริ ใน โครงการ “เทิด ด้วย ทำ” คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ ฟื้นฟู พัฒนา บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

26 Feb 2018,   in CENTRAL THAM NEWS
display

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน โครงการ “เทิด ด้วย ทำ” คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ ฟื้นฟู พัฒนา บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล พร้อมด้วย คุณปรียา พรหมมี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันแม่สอด คุณสมศักดิ์ สายสวาท ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท ผู้บริหารกลุ่ม Centrality จังหวัดตาก  ร่วมกิจกรรม โครงการ “เทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2561 : คนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริ” ณ บริเวณอ่องแล่ง บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ร่วมศึกษาดูงานให้เกิดความรัก ความหวงแหน นำมาซึ่งการดูรักษาดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากพื้นที่จริงก่อนนำไปพัฒนาในพื้นที่ชุมชนของตนให้ประสบความสำเร็จ จากนั้น เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ โดยถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ขยายผลออกสู่สาธารณะ ผ่านการเยี่ยมชม ”พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ” ที่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและจุดเยี่ยมชมงานด้านการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า รวม 5 จุด คือ

  1. จุดที่ 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ได้เรียนรู้การดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ของชุมชน จากอดีต ถึงปัจจุบัน ต้นแบบของคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน โดยมีสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ “สถานีห้วยปลาหลด” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในการวางแผนวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างง่ายและรวดเร็ว
  2. จุดที่ 2 ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ต้นแบบเรื่องการสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งต้นน้ำและกักเก็บน้ำของชุมชน
  3. จุดที่ 3 โฮมสเตย์บ้านห้วยปลาหลด ชุมชนวางเป้าหมายให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าและการจัดการทรัพยากรในชุมชนตัวอย่าง อย่างยั่งยืน
  4. จุดที่ 4 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำและแปลงผักร่องน้ำใช้น้ำผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังวัตต์ 3 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในการส่องสว่างยามค่ำคืนในพื้นที่หมู่บ้าน
  5. จุดที่ 5 จุดชมวิว 360 องศา เพื่อชมทัศนียภาพและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันดูแลรักษากว่า 20,000 ไร่

 

ปัจจุบันชุมชนห้วยปลาหลดมีตลาดสินค้ามูเซอ เป็นแหล่งรองรับและจำหน่ายผลผลิตของตนเอง ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผลผลิตทั้งหมดเป็นผลผลิตปลอดสารพิษทั้งสิ้น