BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล ปรับปรุงลานตะวันยิ้ม พร้อมยกระดับสวนลุมพินี ให้เป็นจุดนัดพบสำหรับคนรักสุขภาพและคนทุกเพศวัยอย่างครบวงจร

13 Dec 2018, Posted by Apatsanan Ru in ข่าวสารองค์กร, เซ็นทรัลทำ
ส่งมอบลานตะวันยิ้ม_๑๘๑๒๑๒_0046

 

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส และคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุง “ลานตะวันยิ้ม” และพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของสวนลุมพินี  ให้เป็นสถานที่ที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเสมอภาค ตอบรับการใช้งาน พักผ่อน และออกกำลังกายอย่างครบวงจร

พิชัย จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า ถ้าพูดถึงสวนสาธารณะที่เป็นจุดรวมใจสำหรับคนกรุงก็คงหนีไม่พ้นสวนลุมพินี ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเก่าแก่ และมีประวัติอันยาวนานกว่า 90 ปี บนพื้นที่กว้างขวางถึง 360 ไร่ สามารถรองรับผู้คน และกิจกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญของสวนสาธารณะแห่งนี้ และได้ดำเนินการปรับปรุง เสริมสร้างมาโดยตลอด โดยเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา กลุ่มเซ็นทรัลได้เปิดตัวโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ภายใต้ชื่อ โครงการเซ็นทรัล ทำ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การสนับสนุนงบประมาณ 5.8 ล้านบาทในการปรับปรุง “ลานตะวันยิ้ม” ภายในสวนลุมพินีให้กลายเป็นลานกิจกรรมที่ตอบรับการใช้งาน และกิจกรรมต่างๆ ของคนทุกเพศวัย อาทิ การรำไทเก็ก การเล่านิทาน การเล่นเครื่องเล่นของเด็กๆ และการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ พร้อมพื้นที่รองรับสำหรับผู้พิการ จึงถือเป็นจุดนัดพบของเหล่าคนรักสุขภาพและครอบครัวอย่างแท้จริง

ไม่เพียงการปรับปรุง ลานตะวันยิ้ม ที่ผ่านมากลุ่มเซ็นทรัลยังได้มีการพัฒนาสวนลุมพินีในด้านต่างๆ ทั้งการสนับสนุนร่มสนามจำนวน 1,200 คัน มูลค่ากว่า 1,500,000 บาท เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนลุมพินีให้สวยงาม และเป็นร่มเงาให้ผู้มาเยือนได้รับความร่มรื่น รวมถึงโครงการปรับปรุงห้องน้ำ
สวนลุมครั้งใหญ่
จำนวน 9 หลัง ด้วยงบประมาณ 15 ล้านบาท โดยยึดหลัก “ครบสูตร-เข้าถึง-
เท่าเทียม”
  ทำให้ห้องน้ำในสวนลุมพินีกลายเป็นห้องน้ำต้นแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ เนื่องจากห้องน้ำแห่งนี้ถูกออกแบบตามหลักการเพื่อ
ทุกคน หรือ Universal Design และเป็นไปตามหลักห้องน้ำผู้พิการมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย และพร้อมให้บริการประชาชนทุกเพศวัยอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ยังมีการสร้าง อนุสรณ์มิตรภาพไทย – อิตาลี  Alveo – ทวิธารา” สัญลักษณ์ของความผูกพัน และมิตรไมตรีอันดีกว่า 150 ปีระหว่างประเทศไทย และอิตาลี ที่มีสายน้ำเป็นตัวเชื่อมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  ด้วยลักษณะเด่นของทั้งสองประเทศที่มีคูคลองจำนวนมาก จึงเปรียบคลองเป็นเหมือนสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้กลมเกลียว แน่นแฟ้น โดยประติมากรรมสุดอลังการชิ้นนี้ ตั้งอยู่ในสวนลุมพินี ด้านตรงข้ามกับศาลาเฉลิมพระเกียรติ เก๋งจีน (ใกล้ประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4)  

กลุ่มเซ็นทรัลเชื่อมั่นว่า  การปรับปรุงสวนลุมพินีในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับพื้นที่ใช้สอย ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทุกเพศวัยอย่างเสมอภาค  พร้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทยทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาสวนสาธารณะแห่งนี้ให้คงสภาพดีและอยู่คู่กรุงเทพมหานครสืบไป