BLOG

กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรม “เปิดวิถีชุมชน..คนคุ้งบางกะเจ้า” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน นำเสนอของดี 6 ตำบล เตรียมพร้อมก่อนจัดงานบางกะเจ้า เอ็กซ์โป

06 Feb 2019, Posted by Nattawan Th in ACTIVITIES, เซ็นทรัลทำ
คุ้งบางกะเจ้า_๑๙๐๒๐๖_0143

 

กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร  และ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ ในนามขององค์กรสมาชิกโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (OUR Khung Bang Kachao) จาก 34 องค์กรของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับชุมชนพร้อมน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการดำเนินงานเพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ จัดกิจกรรม “เปิดวิถีชุมชน..คนคุ้งบางกะเจ้า” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ประธานในพิธีและให้โอวาท โดยมีคณะทำงานจากองค์กรและภาคีเครือข่ายร่วมงานมากมาย ณ พื้นที่แปลงปลูกป่าสวนเกษตรชุมชน หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน กล่าวว่า สำหรับการทำงานของโครงการในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานทั้ง 6 ด้านได้ช่วยกันรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ของทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อพัฒนาพร้อมสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่สีเขียวต้นแบบในแต่ละตำบล อย่างเช่นในวันนี้ บนพื้นที่ 23 ไร่ในความรับผิดชอบของกลุ่มเซ็นทรัล ได้เป็นกลุ่มคณะทำงานต้นแบบกลุ่มแรก ที่มีการปลูกพืชคลุมดินบนพื้นที่ที่ต้องการการฟื้นฟูอันเนื่องมาจากปัญหาดินเค็มของหมู่ 9 และปลูกพืชสวนเกษตร, พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานประจำท้องถิ่นบนพื้นที่ของหมู่ 8 ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นทรัพยากรพื้นฐานเชิงนิเวศที่สำคัญ ถือเป็นการตอบโจทย์ทั้งด้านอนุรักษ์-พัฒนาพื้นที่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นบนความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

“การขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมอาชีพ ที่กลุ่มเซ็นทรัลพร้อมภาคีเครือข่ายจะได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติ และตอบสนองส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้คนคุ้งบางกะเจ้าอยู่ดีกินดี โดยยึดวิถีเกษตรเป็นหัวใจต่อยอด ยกระดับอาชีพ สร้างฐานวิถีเกษตร และรักษาทรัพยากรพื้นที่สีเขียว ของบางกะเจ้าให้เป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้คนรุ่นต่อไปสามารถดำรงอาชีพเป็นชาวสวนบางกะเจ้าได้อย่างภาคภูมิใจ และมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น”  ดร. สุเมธ กล่าว

ทางด้าน พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “จากกิจกรรมโครงการของวันนี้ทั้งหมดดังกล่าว ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้กระจายเข้าสู่ชุมชนเป็นเงินทั้งสิ้น 647,079 บาท ซึ่งต่อจากนี้เราจะมีการจัดงานบางกะเจ้า เอ็กซ์โป (Bangkachao Expo) ซึ่งถือเป็นการจัดงานอย่างเป็นทางการตามแผนพัฒนารายได้และสร้างอาชีพ ประมาณเดือนพฤษภาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางในการพัฒนาครั้งนี้ จะเชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เติบโต แข็งแรง อย่างยั่งยืนสืบไป”

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ มุ่งส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ต่อยอดและการพัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็น Green Market Place โดยมีสินค้าที่เป็น Green Product ให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้แบรนด์ “คุ้งบางกะเจ้า” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะจุดประกายให้เกิดการตระหนักรู้ร่วมพัฒนา และหวงแหนรักษาอัตลักษณ์ วิถีชุมชนที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่สวนเกษตร อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ในโอกาสนี้ กลุ่มเซ็นทรัล และภาคีเครือข่ายคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ ได้มอบเงินสนับสนุนพื้นที่สีเขียว จำนวน 929,199 บาท นอกจากนี้ ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1,908 ต้น ได้แก่ ต้นเตยหอม, ตะไคร้หอม, มะม่วงน้ำดอกไม้ GI ทรงคนอง ของดีเฉพาะถิ่นคุ้งบางกะเจ้า, ละมุด พันธุ์กระสวยมาเลย์ ในกิจกรรม “ปลูกพืชสวนผสม เพื่อชุมชนคนคุ้งบางกะเจ้า” อีกทั้งในงานได้จัดแสดงของดีคุ้งบางกะเจ้า 6 ตำบล ได้แก่ น้ำตาลมะพร้าวสวนลุงพงษ์ศักดิ์ แถวเถื่อน จากตำบลบางยอ ซึ่งเป็นเตาน้ำตาลออร์แกนิคแห่งสุดท้ายบนเกาะบางกะเจ้า ตำบลทรงคนอง มีมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ผลิตผลที่เกิดจากการผสมผสานของระบบนิเวศน์ 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ส่งผลต่อรสชาติที่มีความหอมหวาน เนื้อแน่น สีจำปา อันเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการรับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ชานมจาก ของดีจากตำบลบางกระสอบ ทำจากช่อจาก มีสรรพคุณเป็นยาเย็น ขับสารพิษในร่างกาย ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เหมาะสำหรับคนดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ดื่มเพื่อบำรุง ตับ ไต ตำบลบางกอบัว นำเสนอ สบู่จาก ผลิตจากผลแก่และเปลือกจากเหลือใช้ โดยกลุ่ม “ไม่สิ้นจากคุ้งบางกะเจ้า” ตำบลบางกะเจ้า นำเสนอน้ำพิลังกาสา สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองอุดตัน รักษาโรคท้องร่วง แก้ไอ แก้ลมพิษ และ ถ่านไบโอชาร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากตำบลบางน้ำผึ้ง ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดึงคาร์บอนไว้ในดิน เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ รักษาสภาพความชุ่มชื้นของดินเพิ่มอัตราการเติบโตของต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ