BLOG

กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

07 Dec 2018, Posted by cgadmin Arin in เซ็นทรัลทำ
รร.ตชด บ้านหินจอก_๑๘๑๑๓๐_0019
คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานในการส่งมอบโครงการ กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมี พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในการรับมอบ
ซึ่งโครงการ ได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาหลังใหม่ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิม ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาลให้เป็นอาคารเรียนอนุบาลต้นแบบ สร้างสนามเด็กเล่น ที่แปรงฟัน รวมถึง มอบครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องดนตรี รวมมูลค่าการสนับสนุน ทั้งสิ้น 3,531.106 บาท
ทั้งนี้ โครงการยังได้รับความร่วมมืออันดีจาก Centrality ตรัง ในการทำกิจกรรมจิตอาสา ทาสีรั้วกำแพงโรงเรียน และนำขนม Mister Donut แจกน้องๆ อีกด้วย