BLOG

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแอพพลิเคชั่น The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” คลังปัญญาออนไลน์ เรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

05 Apr 2016,   in CENTRAL THAM NEWS

ภาพหลักกรุงเทพฯ 5 เมษายน 2559 ; ปัจจุบันการพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่สื่อสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเยาวชนยุคใหม่ กลุ่มเซ็นทรัล โดยบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามข้อตกลงจัดตั้งโครงการ The 1 Book E-Library “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” ครั้งแรกของไทย เพื่อเป็นช่องทางในการอ่านหนังสือ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อสนับสนุนการอ่านให้เป็นปีแห่งการอ่านแห่งชาติ มอบให้กับเด็กไทยทุกคน ต้อนรับการศึกษาใหม่ประจำปี 2559

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “โครงการ The 1 Book E-Library นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะร่วมส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้ รักการอ่าน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะเดียวกันรัฐบาลได้กำหนดนโยบายภายใต้แนวคิด ประชารัฐ นั่นคือ การสร้างความร่วมมือและแนวทางการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเยาวชนไทย  ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับแนวนโยบายประชารัฐดังกล่าว

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนข้อมูลสถานศึกษาให้กับกลุ่มเซ็นทรัล ในการแจกจ่ายรหัสการใช้งานอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือก่อนออกเผยแพร่ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเหมาะสมของเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ขณะเดียวกันจะยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครูทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวผ่านคู่มือการใช้งาน และช่วยแนะนำนักเรียนในการอ่านหนังสือผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย”

ด้าน นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการที่กลุ่มเซ็นทรัล ได้ดำเนินโครงการเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสร้างอาคารเรียน การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการดังกล่าว บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ภายใต้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จึงได้ริเริ่มโครงการ The 1 Book E-Library (เดอะวันบุ๊คส์ อีไลบรารี่) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน”  โดยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในรูปแบบการอ่านหนังสือออนไลน์ให้กับนักเรียนไทย โดยไม่จำกัดเพียงแค่ในสถานศึกษาเท่านั้น ซึ่งสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนไทยมีแนวโน้มการอ่านที่เพิ่มมากขึ้นโดยคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่าน 66 นาทีต่อวัน มากกว่าช่วง 2 ปีก่อนที่ผ่านมา

The 1 Book E-Library จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมหนังสือหลากหลาย พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. ซึ่งมีจำนวนกว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถล็อกอินเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรี ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และมือถือ บนแพลทฟอร์มหลักทั่วไป คือ Windows, iOS , Android เริ่มดีเดย์เปิดให้ดาวน์โหลดในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

สำหรับหนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ ของ The 1 Book E-Library ที่ถูกคัดสรรมาเพื่อเยาวชน คาดว่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม  อาทิ หนังสือวรรณกรรมทรงคุณค่า, เรื่องสั้นอ่านนอกเวลา, หนังสือแบบเรียน, หนังสือนิยายสร้างสรรค์, หนังสือความรู้ทั่วไป, หนังสือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยแต่โรงเรียนจะได้รหัสผ่านสำหรับให้นักเรียนในสังกัดสามารถเข้าระบบเพื่ออ่านหนังสือได้ตามต้องการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังได้มีแผนการขยายขอบเขตของการใช้งานไปยังชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้โครงการ The 1 Book E-Library จึงมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้คนไทยทั้งในกลุ่มนักเรียนและประชาชนทั่วไป รู้จักใฝ่เรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน เมื่อคนในชาติมีประสิทธิภาพและศักยภาพแล้ว ย่อมนำพาให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในที่สุด”

โครงการ The 1 Book E-Library เป็นเหมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่ช่วยปลูกฝังเยาวชนไทยให้รักในการอ่าน สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกห้องเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส่งผลให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

2 3 4 5 6